BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/03/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11   1           1     1           1                   1   1             1                           1     1 1 1   00
01 10     1           1                     2                                     1 1   1       1         1   1       01
02 12 1 1       1           1         1   1                                         1   1           1   1   1 1       02
03 12     2         1                 1             3     1           1                                   1       2   03
04 11 1         1       1         1 1 1                       1                       1     1               1       1 04
05 12                       1           1     1 1                 1         2               1 1         1   1     1   05
06 15 1       1               1 1   1   1   1     1 2 1               1     1 1           1                           06
07 14                                           1             1     1 2 1 1   1 1   1     1     1 1   1               07
08 24                 1         1           1 1 2   2 2 2     1               1 1   1 1 1 1                 1 1 2   1 08
09 21   1 1     1 2     1 1       1       1       2   1   2           2             1       2         1             1 09
10 16         1           1 2     2   1     1   1     1       1     1               1 1                             2 10
11 21         1       1 2     1 1     2 2                             2   1       1       2       2     1     1     1 11
12 10   1         1             1                             1 1 1         1             2                   1       12
13 14       1         1   1         1   1   1   1                   1 1           1         1             1 1     1   13
14 18             1 1   1 1           1           1         1     2 1   1               1 1   2 1 1               1   14
15 16     1       1 1         1           1       1         1     1     1 1           1 1         1 1   1       1     15
16 18 1 1   2                                 2 1   1   1 1                     1   1 1       1           1   1 1 1   16
17 14         1   2                     1 1 1             1             2       1           2               1       1 17
18 19       1         2 1       1 1 2         2     1           1 1     1 2               1 1     1                   18
19 11           1                         1     1         1         1 1                       1       2   1         1 19
20 17   1     1               1                 2   2     1             2 1         1   1       1 1       1 1         20
21 14                       1       1 1     1                 1       1 1         3 1 1                   1 1         21
22 15   1 1             1   1       1 1   1         1     1   1                         1   1     1       1       1   22
23 10                       1                       1 1   1             1   1     1 1               1       1         23
24 13         1                               1 1   1 1               1         1     1     1     1   2         1     24
25 19       1   1   1 1 1             1       2       1           2 1   1 1             1             1     1 1 1     25
26 12       1   1           1         1     1 1     1 1                     1                   1   1             1   26
27 14       1         1   1         1           1       1             1 1     1   1             2         1     1     27
28 12   1                                   1                   1 1     1         1     1     1   1     1         2   28
29 13 1   1                     1       1     1       1 1     1     1 1             1     1                       1   29
30 12                 1       1       1           1                   1       1   1 1   1         2                 1 30
31 9       1     1                   1 1                                   1               1     1   1           1   31
32 24 1 1           1   1         1       1 1 2         2 1   1 1       2 2   1 1 1         1                   1   1 32
33 28 1 1     1 1   1     1   1       1 1     1   1 2 1 1     1   1       2 1   3             1   1     1 1       1   33
34 11   1           1 1                               2       1     1         1 1 1                             1     34
35 8                   1 1       1                 1       1       1                           1           1         35
36 15     1   1 2 1     1             1                       1 2               1 1           1         1     1       36
37 10       1         1   1       1   1           2                                                   1 1       1     37
38 23 2   1 1     1                 1     1             1       1 1             2     1 1   1 1     1   1 1 2   1   1 38
39 14 1 1 2   1     1                     1       1           1       1 1                   1 1           1           39
40 20     1         2 1 3 1       1   1   1     2             1           1       1 1               1 1 1             40
41 19 1   1                     1       1                 1 3                 1 2       4       1       1   1   1     41
42 18   1     2 1     1     1     1 1 1       1                     1       1         1     1   1 1               1 1 42
43 20   1   1     1 1             3   1   1 1 2   1 1                     1 1   1                 1           1   1   43
44 14           1 2         1 2   1               1       1   1     1   1 1                           1               44
45 11           2   1 1           1   1 1                                 2   1                         1             45
46 14             1   1     2   1       1             1   1 1     1   1                           1       1     1     46
47 15   1         1 1 1           1       1       2   2         1             1           1     1                 1   47
48 12                                                     1                   1       1 1         1     1 2     1 2 1 48
49 14               1           1               2 1                         1               1   1   2 1     2   1     49
50 13             1           1           1     1               1           1 2         1 1         1     1         1 50
51 7 1                   1           1                   1                                         1         1     1 51
52 13                   1 1   1   1                         1   1   1     1     1               1     2   1           52
53 12                         2                           1         1               2 1   2     2           1         53
54 13         1               2     1     1         1   1           1         1 1   1     1 1                         54
55 16               2 1           1     2                   1   1   1             1       1   1 1     1 1 1           55
56 8 1 1                       1                                 1                   1   1     1         1           56
57 11               1 1 1                               1 1         1     1       1 1         1     1                 57
58 15 1 1                 1                 2     1     1 1 1   1 1                                   2     1     1   58
59 13         1   2 1   1                   1       2                         1   1 1                 1     1         59
60 16 1               2   2       1     1 1           1                     1         1           1   1         1 1 1 60
61 11       1       1 1                                     1 1               1       1             1   2       1     61
62 15   1     1 2         1   1               1               1 1         1   1                   1           1     2 62
63 17   2 1               2                   1       1     1 1 1     1               2             1         1     2 63
64 23 1 1           1 1                 1 1 1       1   2   1 1     1 1 1       1         1   1 1   1         2 1     64
65 13             1           1             1           2   1       1       1 2         1 1                   1       65
66 18     1 1       1   1       1   1 2                   1     2           1 1               1     2 1       1       66
67 18         1   1 2               1         1   1 1           1         1   1       1     1       1   1 1   1 1     67
68 21       1       1 1       2 2         2   1         1     1       1 2           1             2     1       2     68
69 22           2       1 1 1 1 1     1 1   1   2 1   1 1                 2 1     1   1               1     1         69
70 20     1   1 1       2   2         1               1   1         1 1 1     1       1   1             2     1     1 70
71 19 1 1   1         1 1     1     1         1   1             1   2     1             1 1 1   1   1           1     71
72 9       1                           1       1       1 1               1 1               1 1                       72
73 8       1               1       1   1                               1             1 1                           1 73
74 11       1           1   1           1 1 1                       1             1             1   1         1       74
75 25     1   1 2 2 1       1     2 1   1   1 1       1   1   2   1         1             1 1 1     1   1             75
76 13         1           1   1 1 1                               1         1 1 1     1   1 1                   1     76
77 22 1   1   1 2           1 1 1 2 1   1 1     1     1 1           2           1                         1 1     1   77
78 18           1       1 1         1     1     1 1 1         1     1 2 1         1     1       1     1     1         78
79 16       1               1   2   1 1                           1         1           1   1 3 1   1 1               79
80 16   1         1       2                           1     1     1 1             1       1           1 1 1   1   1 1 80
81 23 3     1   1                           1         1       1         1       1 2     1   1 2 1 2 2   2             81
82 19                 1       1   1 1           1 2 1 1 1   2   1 1         1   1   1               1               1 82
83 13     1                     1   2       1 1                             1     1       1   2 1         1           83
84 18   1 2 1     1     1               1         1         1   2               1       1   1   1     1   1 1         84
85 14 1       1           1               2         1   1 1           1               1 1                       1 2   85
86 15                   1       1   2     1 1     1       1 2               1     1 1               1       1         86
87 14 1                         2           1 1         1     1 1     1     1               1 1       1       1       87
88 20 1   1     1 1       1   1 2   2           1 1         1     1     1           1 1   1   1 1                     88
89 14     2       1                     1         1   1   1 1 1 2 1           2                                       89
90 15 1 1   1         1   1                       1     3   1   1     1       1       1         1                     90
91 14 1     1                 1 1   1     1 1               1     2       1     1                       1     1       91
92 10         1   1     1                                       1 1     1   1   1         1                     1     92
93 17 1 1 1 1 1     1           1         2   1             1     1 1         1       1                   1         1 93
94 13       1 1           1       1             1         1 1   1                   1   1         1         1 1       94
95 14         1 1           2 1                 1                         1         1               1 1     1 1     2 95
96 10       1               1                               1             1         1   1     1   1       1       1   96
97 17   1 1 1   1           2 1         1   1                               1       1       1             1 1 1 1 1   97
98 16     1   1       1     1     1     1   1 1 1                 1     1       1 1   1       1               1       98
99 15         2             1   1       1             1 1         1   1           1 1 1           1 1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
Ngày
/
Tháng