BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9 1 1               1                 1       1   1     1           1                   1                               00
01 11 1                               1 1 1               1 1   1           1                 1 1                   1       01
02 15                       1   1               2     1   1       1     1   1           1     2       1   1         1       02
03 14       1 1 1     1     1       1             1     1                     1                         1   1 1       1   1 03
04 13   1 1 1         1             1                   1       1   1             1               1     1               1 1 04
05 10                     1                     1     1   1               1 1               1 1     1       1               05
06 9 1                   1 1     1     1   1                                               1             1         1       06
07 12       1   1 2   1   1 1             1                   1   1                                       1 1               07
08 15                   1       1 2             1                 2   1         1   1 1                 1 1       1   1     08
09 12       1           1       1       1         1       1       1     1         1   1                 1   1               09
10 13             2                         1         1           1         1     1           1 2         1   1     1       10
11 11 1   1   1         1             1                 1     1             1               1           1     1             11
12 13           1             1           1               1     1     1   1   2             1       1       1     1         12
13 9                     1 1                 1   1     1               1 1             1                               1   13
14 14   1                 1         1       1 2                     1   1   1 1     1                       1   1     1     14
15 12   1   2         1     1     1                 1                     1                           1   2     1           15
16 6         1                       1                         1                   1             1   1                     16
17 8                   1           2     1           1               1             1                             1         17
18 14     1       1 1           1       1   1               1                     1   1           2   1         1       1   18
19 13       1             1       1                   1         4     1 2   1           1                                   19
20 11                 1   1 1     1 1         1 1 1   1                                               1       1             20
21 11     1   1       1           1 1               1               1     1           1                   1       1         21
22 9       1       1                   1                               1 1           1     1                           2   22
23 6     1       2                                                             1 1                             1           23
24 11     1                     1           1                     1   1             2       1 1           1       1         24
25 7           1 1                                 1               1                       1 1               1             25
26 12             1 1             1     1 1           1         1           1                               1 1       1   1 26
27 10       1   1     1             2           1                               1 1     1                                 1 27
28 9                     1           1     1               1 1 1                                 1           1         1   28
29 15         2   1 2         1               1       1                       1       1       3     1         1             29
30 11   1   1       1         1             1               1                     1       1             1                 2 30
31 7                         1             1   1 1                   1         1                 1                         31
32 9   1                   1               1         1               1                 1         1 1 1                     32
33 11     1       1   1 1               1 1       2                                             1   1           1           33
34 11                       1     1                 1                             1       1     1         1 1     1       2 34
35 10                   1     1               2     1   1           1                   1 1                 1               35
36 11 1     1   2     2                                   1 1                           2             1                     36
37 13 1 1   1 1               1 1                             1   1         1     1 1           1         1                 37
38 8                                                   1                   1           1       1           1     1   1 1   38
39 10   1       1             1           1   1                             1   1     1         1             1             39
40 14                 1                 1           1     1 1   1     1   1         1   1   1                 2     1       40
41 8 1                                     1       1 1                 1           1                               2       41
42 14 1                   2 1   1           2     1     1           1     1                   1                 2           42
43 5             1                                       1         1   1                                       1           43
44 11         1 1     1         1               1                         1   2             2                           1   44
45 9   1                       1           1         2           1                   1         1                       1   45
46 8                           1 1   1           1                             1     1                 1                 1 46
47 9     1                   1                           1                       1 1 1     1 1 1                           47
48 14       1               1             1                   2               1 1               1     2         2 2         48
49 14     1   1                     1     1   1         1   1             1 1           1         1     1   1             1 49
50 10   1 1     1           1 1                                     1 2       1       1                                     50
51 10       1                                     1                 1   2       1     1 1 1             1                   51
52 9               1           1                 1   1         1   1                       1               1     1         52
53 14                             1   1 1 1           1   1 1   1 1                       1             1   1     1   1     53
54 15         1   1       1 1                   1 1     1     2       1 1               1 1                       1       1 54
55 11 1 1 1   1                   1                                 1                             1     2 1               1 55
56 10   1           2   1         1 1                                   1 1                         1                   1   56
57 4                                                       1   1   1                           1                           57
58 12 1     1       1       1                 1             1                 1         1         2 1                     1 58
59 4                                                   1                     1                                         2   59
60 11       1           1       1 1       1                               1     1             1       1   1               1 60
61 13                             1       1 1         1   2   1   1                     1             1       1       1   1 61
62 12     1       1       1                 1 1     2                                 1   2         1     1                 62
63 9                                 1         1   1       1     1   1       1         1             1                     63
64 17   2       1     1   1         1   1           1   1     1   1       1     1 1 1     1                         1       64
65 13 1       1   1         1             1         1   1                             1       1     1 1       1 1           65
66 11               1                 1       1             1         1                   1       1 1   1         1 1       66
67 12         1                                 2 1       1                           2     1           2             1 1   67
68 14     1                   1                 1   1   1 1     1           2   1             1 1     1                   1 68
69 12           1   2         1                         1 1             1 1   1           1               1     1           69
70 7                                         1             1 1                     1                       1   1   1       70
71 12       1   1               1                       1             1   1 1           1         1 1         1       1     71
72 12     1   1     1                             1                   1         2           1                       3 1     72
73 17 1     1       1   4             1 1         1 1                         1   1   1               1           1   1     73
74 2     1                 1                                                                                               74
75 13         1     1   1 1           1 1           1   1           1 1                     1 1     1                       75
76 16 1       1                       1 2           1         1     2       1       2 1   1     1                     1     76
77 9     1                         1   1                             1 1                 1         1           1   1       77
78 10         1         1 1       1   1       1         1 1               1   1                                             78
79 11 1 1           1       1       1   1                               1       1           1       1         1             79
80 10                       1   1             1                               1 1 1         1         1           1 1       80
81 9     1             1     1                       1   1       1             1   1     1                                 81
82 4                 1       1     1                                             1                                         82
83 11                           1 1             1             1   1       2     1 1                   1       1             83
84 12 1                         1   2 1                               1                       1 2           1   1     1     84
85 12             1       1           2         1 1     1     2               1                 1         1                 85
86 16   1       1                     1   1 2       1                   1       1   1     2         1       1           1 1 86
87 6                                         1               1 1                         1     1       1                   87
88 11 1         1 1           1         1 1   1           1       1                                   1               1     88
89 9   1             2               1         1 1                                               1         1           1   89
90 9 2         1       1                             1                                                       1     1 2     90
91 5   1                                                                                                 1   1 1       1   91
92 6                     2                                 1   1                                 1                   1     92
93 8     1       1     1             1                     1                       1                                   1 1 93
94 11           2               1                           1     1         1     2               2                 1       94
95 11         1                 1               1   1       1 1     1             1 1               1             1         95
96 7               1               1           1                                             1         2               1   96
97 6                 2       1                               1               1                             1               97
98 13                         2   1         1                   1 1         1             1         1           1 2   1     98
99 13                         1         1 2   1                     2                   1         1 1     1     1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
Ngày
/
Tháng