BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng
00 14 1   2                     1   2                                       1   1     1     1                 2   1 1       00
01 11 1                 1   1           1           1                 1       1           1       1   1       1             01
02 8             1               1                 1       1   1 1 1                                 1                     02
03 9     1             1             2                         1         1       1                         1     1         03
04 6 1               1     1                 1                                           1     1                           04
05 4       1     1         1                             1                                                                 05
06 19               1 1       1 2 1           1           1                           1 1 1 1 1 1       2 1         1   1   06
07 13         1 1 1 1 1       1                                       1 1           1       1 1             1           1   07
08 15   1     1     1         1 1                                 1 1   1     1   1 1 1                             1   1 1 08
09 6                                             1                 1             1                       1     2           09
10 12             2 1     1             2       1                                                       1 1 1 1   1         10
11 7       1     1                                     1                         1                 1                   1 1 11
12 18         1         1       1   1   1           1         1           1 1 1 1 1         1       1 2     1           1   12
13 13   1     1     1                 1                 1 1 1 1           1       1           1       1                   1 13
14 14             2   2     1     1   2     1                       1     1                                       1   1 1   14
15 12   1     1 1                                       2           1           1           1       1         1 1 1         15
16 11 1   1   1       1                   2           1   1 1             1                         1                       16
17 6                                       1                       2                 2                     1               17
18 9 1               1               2                 1                       1   1                     1               1 18
19 9   1       1   1     1         1                                       1       1                   1                 1 19
20 6                                         1   1               1                                               1 1     1 20
21 18   1   1 2         1       1                 1       1           1   1             1 1       1 2   1   1   1           21
22 15               1     2                       1             1             1                 1 2   1       1 2   1 1     22
23 12                 1   1                       1           1               1       1       1   1 1 1 1     1             23
24 12 1 1     1           1     1                 1         1         1   1 1   1                 1                         24
25 7           1             1     1         1               1   1             1                                           25
26 12 1             1           1                     1 1             1 1 1             1                     1 1   1       26
27 12                 1   1         1   1   1           3                     1                   1                 1   1   27
28 12       1                 1                                       1                     1   2 1 2   1         1   1     28
29 8                           1   1 1       1         2     1                                         1                   29
30 15     1   1                       1 1       1 1       1     1 1     1           1                     4                 30
31 12     2               1                         1   1   1           2                 1                     1       1 1 31
32 10 1 1           1   1               1                 1         1                   1 1                       1         32
33 14     1                         3     1   1     1                               1 1 1 1             2   1               33
34 15       1   1     1                 1 1 1           1       1         1       1         1               1       1 2     34
35 10 1             1     1           1             1     1         1         1             1                 1             35
36 10           2           2                                               1       1 1 1                     1 1           36
37 12 2     1           1   1                         1                   2   1   1                     1     1             37
38 12                 1       1   1     1       1   1 1                     1         1 1             1                   1 38
39 11   1                                                   1 1   1 1   1                   1 1 1 1           1             39
40 13                   1         1 1         1     1       1   1     2           1             1   1       1               40
41 11 1                           1                 1 2               1   1 1 1             1         1                     41
42 8         1               2                       1               1     1                   1           1               42
43 9                                                     1   1 1               1     1           1       1           2     43
44 7           1       1     1     1                                   1                                       1       1   44
45 10               1 1       1                             1   2     1         1 1   1                                     45
46 6                                               1                 1 1       1           1   1                           46
47 10       1           1         2     1       1   1           1                                           1   1           47
48 6       1   1           1                             1                                   1 1                           48
49 10     1       1     1     1 1                 1               1   1                   1                           1     49
50 5   1       1                                             1           1         1                                       50
51 14 1       1           1             1     2 1       1   1       1         1         1       1                     1     51
52 9     1       2         1           1                     1           1                               1             1   52
53 14           1 1               1 1     1 1 1   1   1       1   1 1                                   1           1       53
54 8           1                         1                     1       2                       1   1 1                     54
55 12       1           1     2   1                           1   1           1 1   1   2                                   55
56 16         1 2 1       1                 2 1           1         1     1 1           1                   1         1   1 56
57 12   2     2                                 3                 1     1         1           1                     1       57
58 9                     1                 1         1     1                         2               1     1     1         58
59 5                                                                       1     1 1         1         1                   59
60 11     1   1             1             1       1   1         1           1               1 1     1                       60
61 6                           1               1                       1                       1                 1     1   61
62 9 1         1       1 1       1                                     1           1 1                               1     62
63 7     1                                     1     1     3                                     1                         63
64 13 1                                         1                 1 2   1           1   1                     1       2 1 1 64
65 14             1       1           1     1 1   1   1                             1       1 1 1 1           1           1 65
66 11                                       1 1       1                       1         1   1     1           1 1 1   1     66
67 9                           1                           1   1   1         1     1     1         1           1           67
68 11       1       1             2                               1               1 1     1   1                 1       1   68
69 11     1 1               1               1         1             1       1           1   1                         1   1 69
70 14   1   1               1   1     1     1       1 1   1   1           1                 1         1           1         70
71 9     1                 1   1   1           1                                   1 1                             2       71
72 11                       1       1                   1                 1     1 1     1           1 1   1         1       72
73 7             1                     1             1       1   1                               1                       1 73
74 6                   2         1                                         1     2                                         74
75 5                                         1   2                   1                                   1                 75
76 12                 2     1             1     1                 2           1         1                           1   1 1 76
77 10     1               1   1 1         1                             2                         1     1 1                 77
78 10   1                             1     1           1                 1 1             1       1   1                 1   78
79 8     1                                     1             1 1                                         2       2         79
80 15 1       1 1 1           1     1 1             1     1 1         2                                         1     1   1 80
81 17                     1       2     1 3   1       1 1             1               1   1         1   1     1 1           81
82 15       2       1     1         2       2 1                         1                 1         1         1     2       82
83 10 2       1                       1             1         2                                 1               1   1       83
84 4                           1             1 1                               1                                           84
85 7           1 1               1         2                     1             1                                           85
86 11     1             1   2                                               2 1           1                 1 1       1     86
87 12   1           1                   1 1       1     1 1     1                             2           1       1         87
88 8               1                       1               1               1 1         1       1                 1         88
89 9       1       1                 1                     1 1               1   1   1                         1           89
90 12           1       1                     1                       1                   1 1       1   2 1             1 1 90
91 7                       1                     1   1                         1             1   1   1                     91
92 11                 1         1       2 1     1                 1               1             1           1           1   92
93 11   1   1       1           1         1         1     1                 1         1               1                   1 93
94 12                   2             1         1   2         1               1 1         1   1             1               94
95 6                         1                   1       1     1   1           1                                           95
96 12     1 1                           1 2         1     1       1                       1       1               1 1       96
97 13                 1       2                             1                   1   1         1     1 1 1 1           1   1 97
98 21   2           1 2   1               1     1 1       1     2               1   1     1 1   1     1     1     1     1   98
99 10   1   1     1               1   1           1                                     1     2             1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng