BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9   1 1     1 1     1                   1             1                 1             1                                 00
01 7                                 1 1   1     1             1 1                                             1           01
02 15           1     1         2         1     3         1                               1   2         1         1     1   02
03 12     1                               1                   1           1         2   1   1     2   1     1               03
04 7   1     1     1   1                             1                                 1           1                       04
05 10         1                         1         1                 1   1               2           1           1       1   05
06 11     1   1                   1       1   1 1 1                           1         2   1                               06
07 9         1       2           1     1         1             1       1                 1                                 07
08 10     1 1 1 1   1             1                                     1 1                           2                     08
09 12           1 1         1                                 1       1         1       1   1 1 1       1     1             09
10 16   1 2     1             1       1   1     1   1       1       1     1                     1       1   1           1   10
11 6                       1                         1                 1             1         1         1                 11
12 8         1 1         1                 1     1     1           1                                   1                   12
13 11 1     1         1                 1                                 1 1                     2       1     1   1       13
14 12     1                     1     1 1           1     1       1                   3                   1               1 14
15 11             1         1     1     1       1 1                 1     1           1                   1         1       15
16 12   1   1   1                 1             1     1 1 1           1         1             1               1             16
17 9     1       1       1 1           1   1                                   2         1                                 17
18 7       1                   2 1                                                       1     1       1                   18
19 11 1                                           1     1   1           1 1                             1     1 2         1 19
20 15 1 2                 1 1   1           1 1         1 1     1             1           1       1     1                   20
21 10           1 1                                     1             1   1       1   1                   2   1             21
22 9                               1 1       1         1 1         1 1             1               1                       22
23 6     1                     1                     1                                           1     1     1             23
24 10                     1           1   2     1                           1                                     1   1   2 24
25 14   1           1                                   1     1                 1 1 2     1         1       2   1   1       25
26 9 1           1         1               1   1                         1                     2                 1         26
27 9           1               1           1   1 1       1                   1   1   1                                     27
28 8                         1 1                     1 1         2                   1                         1           28
29 10         1   1 1             1           1         1             1                     1                         1 1   29
30 13 1 1       1         1                                 1     1             1 1 1 2                               1   1 30
31 7                                       1 1                 1           1 1 1                                         1 31
32 11       1           1             2                       1               1                         1 1       1 1     1 32
33 11 1                               1 1             1       1             1 2     1             1             1           33
34 4                         1                             1         1                                           1         34
35 15       1         1           1 1         1     1   1           1             1   1         1       1 1   1       1     35
36 10     1     1                       1     1     2                 1                                   1         1     1 36
37 5       1         1                                               1                               1                 1   37
38 13 1                             1 1   1   1         1         1           1   1       1     1         1               1 38
39 13                 2       1 1       1             1               1 1   1 1                           1 1     1         39
40 11             1       1     1         1 1   1               1                         1   1   1               1         40
41 6                                   1     1                         1                       1 1         1               41
42 9                               2           1   1       1 1                                           1 1             1 42
43 10       1   1     1         1                   1           1     1       1                               1       1     43
44 8           1                           1   1     1             2         1                                   1         44
45 9   1               1           1                   1                 1       1         1                         1 1   45
46 11     1         1                 1       2                 3       1   1                         1                     46
47 13       1 1     2                     1         1   1       1   1           1                       1         2         47
48 9       1                     1                 2                 1     1       1             1               1         48
49 12   1               1     1         1       1         1 1             1         1             1           1   1         49
50 6                   1                             1                           1       1                         1 1     50
51 11             1                 1   1 1               1   1           1                 1       2                   1   51
52 8                             1                         1     1                 1         1   1     1               1   52
53 9                               1 1       1                           1 1           1           1         1       1     53
54 11               2     1       1       2   1         1                       1                     1   1                 54
55 12   1         1 2   1           1   1     1                       1       1               1                         1   55
56 14     1       1   1   1                             1   1     1                 1       1             1     2     1 1   56
57 13         1                   1       1 1                   1                   1       1 1 1         1           1 1 1 57
58 15 2   1 1 1       1         1     1       1   1                     1       1         1                   1     1       58
59 9   1       1       1 1 1                         1                                   1                     1     1     59
60 10   1                     1             1       1         1                   1         1 1     1                     1 60
61 11   1   1           1   1   1                           1       1     1             1                     1     1       61
62 12 1 1         1     1     1                             1             1       1           1 1           1       1       62
63 12         1   1               1       1                                     1   1           1       2   1   1       1   63
64 11     1         1                           1   1       1                               1   1           1   2   1       64
65 11         1 1         1                       2   1       1                               1       1     1         1     65
66 9                             1 1 1                     1     1               1 1                   1       1           66
67 14                   1 1 1     1     1         1                     1   1 1 1           1                     1 2       67
68 11 1           1           1     1       1                                 1   1 1         1               2             68
69 10   1         1 1   1     1                             1     1     1   1               1                               69
70 12       1               1       1               1         1       1 1     1   1   1         1                 1         70
71 12 1             1     1                             1     1 1                                 1   2     1     1       1 71
72 10       1     1         1                       1 1       1   1 1                     2                                 72
73 8                                                     1   1         1   1 1         1     1               1             73
74 10   1                     1     2       1                                               1 1 1                       1 1 74
75 10       1       1 1         1         1       1                 1                 2 1                                   75
76 13   1                         1       1                       1       1     1           1     1 2               1   2   76
77 10         1       1   1   1       1           1       1   1                               1                 1           77
78 16 2               2       1     1                           1       1           1         1 1     2 1     1 1           78
79 17         1             1 1 1       2     1     1 1       1   1 1                 1             1             1 1 1     79
80 6                       2             1                         1       1       1                                       80
81 10                   1               1     1   1       1               1           1             1     1 1               81
82 13           1       1     1 1                 1   1   1   1   1 1                       1 1       1                     82
83 15                 1 2         1 1         1 1     1         1 1 1   1                                   1       1 1     83
84 15         1         1 1 1 1 1                       1                         1 1   1 2                         1 1 1   84
85 15         1 1   1     1 1       1                             1   1                 2 1 1       2         1             85
86 9 1         1                                         1 1   1               1                   1 1         1           86
87 9 1       1   1                       1     1                           1           1       1         1                 87
88 9       1                                             1           1     1         1           1   1     1 1             88
89 12               1               1       1     1         1     1   1           1           1       1 1           1       89
90 10     1             1             1         1                             1       1 1   1       2                       90
91 11 1   1 1               1         1                       1 1           1   1                       1         1         91
92 12 1               1           1         1         1         1 1       2     1                           1             1 92
93 8                     1                 1             1                   1         1         1   1                 1   93
94 11     1           1     1 2       1           1       1                 1                   1 1                         94
95 7                     1           1                     1                             1       1 1                     1 95
96 11             1 1         1                     1 2       1 1                 1                               1   1     96
97 10                                               1   1             2 1         1     1             1     1           1   97
98 13         1                             1       1                   1       2 1         1         1   1 1       1 1     98
99 14     1 1             1                               1 2       2   1   1                                 1       1   2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng