BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
Ngày
/
Tháng
00 8     1                                 1       1             1                 1   1                         1   1     00
01 10                       1                           1     1   1               1         1   1         1           2     01
02 13                       1     1         2     1     1             1       1         1       1     1     1       1       02
03 7                                         1                           1               1         1         1   1       1 03
04 18                             1 1       2                 1     1             1 2 1   1 1 1   1         2     1   1     04
05 20         1 1     1       1   1         1   2                   2   1   1           1 1         2       1       1 1 1   05
06 15       1 1   1                   1       1 1           1     1             1   1       1           1   1     1     1   06
07 15                   1 1     1     2     2                       1   1       1     1                     2           1 1 07
08 22       1   1 2       1 1     1 1 1     2               1 1 2         1       2 1 1           1                   1     08
09 21   2 1       1             1   1   1 2   1           1       1           3       1                 1 1 2 1             09
10 13     1       1                 2 1     1       1                 1     1             2                         1   1   10
11 19       1 2         1           1       1 1   1     1   3               1     1                   1       1   1     2   11
12 11   1   1         1                   1       1         1   1               1       2 1                                 12
13 15 1   1   1                   1   1                   1   1         2     1 1 1     1     1       1                     13
14 21   1 1         1 2     1 2         2 3   1 1   1 1 1       1                         1             1                   14
15 15   1           1 1 1   1           1           1         1 1               1   1   1     1               1     1       15
16 21 2         2         1   1           1 1                       1   1   2       3           2 1         1         1 1   16
17 16   2     1           1       1 1 2           1         1       1       1                         1   1       1       1 17
18 20 1     1   2     1 2               1     1   1     1 1                           2 1 1     2                 1 1       18
19 15                         1 2   1                 1       1   1               1   1     1         1     1     1   2     19
20 14                   1   1     1   1                 1 1 1       1 1 1             1   1                 1       1       20
21 14                             1       1   1       1     1         1   1                 1     1   1         2 1     1   21
22 6                       1               1         1                                 1     1                           1 22
23 15             1               1           1               1   1   1               1       2 2 1           1     1   1   23
24 17           1 1       1     2           1   1   1       1         1   2       1         1                     1   1 1   24
25 24 1         2 1   2 1   1   1 1             1       1 2   1   1   1     1         1     2                 1   1       1 25
26 12 1         1 1                       1         2   1                               1   1 2                       1     26
27 15 1   1                               1   1   1           1   1   1 2     2 1                         1           1     27
28 13                 1     1 1                           2 1         1               1 1 1             1   1             1 28
29 14       1 1 1 1                             1       1 3                             1     1 1     1                   1 29
30 13                       1       1 1     1             1           1 1   1   1 1         1       1   1                   30
31 15 1 1     1                 1                     1       1           1         1     1       1     2 2     1           31
32 11           2       2 1         1       1           1                   1       1                                     1 32
33 21     1   1 1 1   1 2 3   1                       1 3                               1 1               1 1       1 1     33
34 18             2       1             1 1   1                     1       1     1   1 2       2       1       1 1       1 34
35 17     1         1             1   1         1   1   2           1 1             1 1   1           1   1   1     1       35
36 14   1                 1   1             1     1   1           1             1 1               1   1         1   1     1 36
37 14 1   1                     1                 1   1   1         1     1         1       1   1     1       1         1   37
38 20 1 1             1   2 1 1   2 1             1                                 1     1       2     1 1   1 1         1 38
39 10                         1           1           1                 2       2                 1   1   1                 39
40 17     1             1       1     1 1                         1   1 1 1 1 1     2   1 1                 2               40
41 26       1 1     3     2 4     1   2 1   1 1               1     1     1         1       1           1   1   1         1 41
42 12           1                   1                       1   1       1       1         1   1 1   1   1   1               42
43 18 1 1       2       1 1               1     2         1       1   1 1                           1     1   1           2 43
44 18   2               1       1     1 1     1 1 1 1   1       1     1     1         1       2                           1 44
45 15         1         2               1   1       1         1 1 1       1 1   1             2                     1       45
46 19   1   1 1   1 1 1                 1 1 1           1     1 1     1         1 2   1     1                       1       46
47 15   1         2                               1   1 1   2     1       1           1 1             2           1         47
48 20                       1       1 1                     1 1   1       1 2 2 1   1               1   1     1 1       1 2 48
49 14       1                   1 2     1     1 1             1               1                   2   1       1 1           49
50 8   1                   1       1       1       1                             1     1           1                       50
51 10     1                         1     1         1     1             1               1             1                 1 1 51
52 17     1         1   1 1     2             1     1       1 1   1                                           2     1 1   2 52
53 7                             1   1                                           1                     1   2 1             53
54 13                     1             1           1 1         1     1 1     1 1 1                   1       1 1           54
55 14         2     1         1 1             1 1           1         1         1                             2       1 1   55
56 10       1         1                                       1 2                       1         1 1   1             1     56
57 14                   1     1         1   1             1 1           1               1         1   1           1 1 1 1   57
58 20     1         1 1         2 1           1 1         2     1 1 2     1     1         1       1               1     1   58
59 14   2                       1 1   1       1       1               1   1       1               1       1     1     1     59
60 21     2   1   1             1   1 1           1 1 1         1     1   1     1   1   1       1       1         1     2   60
61 16 1             1                       1       1 1           1   1       1                 1   1   1 1   2 1     1     61
62 17     1     1       1           2   2       2     1 1       1   1     1                               1   1       1     62
63 19     2     1 1 1               2     1   1           1     1   1         1 1 1             1     1   1             1   63
64 15         1     1     1   1               1 1           1 1     1                 1               2 1 1         1       64
65 10   1           1       1         1       2 1                                         2     1                           65
66 12 1     1                 1 1       1     1 1     1         1                             1     1                 1     66
67 15   1       1       1             1                             1   1   2         2 1       1   2             1         67
68 9 1     2   1                                   1                         1             1   1                   1       68
69 24     1 1 1   1     2       1 1         2                             1 1 1             1   1   2   1     1 2 1   1 1   69
70 12             1                 1   1     1                 1         1   1                         1   1     1 1   1   70
71 16 1         1       1   1           1 2           1 1       1       1                 2   1                   1       1 71
72 10 1       1         1     1                                         1 1   1   1 1           1                           72
73 12 1       1             1       1                             1 1   1 1   1             1           1         1         73
74 14 1       1                               1 1     1 1 1   1   1                                 1 1           1 1 1     74
75 18   2     1 1 1   1       1       1   1     1               1                 1       1 1               1 1     2       75
76 19     1 1         1   1                       1   2     1     1 1           1     1   1 3 1   1     1                   76
77 15       1 1   1       1       1   1     1         1 1         2     1             1       1                 1           77
78 12     1                 1   1 1                               2       1         1         1   1     1 1                 78
79 22 1     2         1     1 3 1         1       2                   1       1     1   2   1 1     1     1           1     79
80 21   1 2       1 1 1         1   1 1   2       1     1               1   1   1       1           1           1     1 1   80
81 15 1           1       1 1 2         1                     1                 1 2 1 1               1 1                   81
82 16             1 2 1   1         1                     1               1     1                 1 1     1 1   2   1       82
83 12       1   1             2       1           1             1             1       1                         2   1       83
84 24 1 1     1     1     1 1   1 1     2     1               2             1 1 1 1 1     1       1 1 1           1 1       84
85 19     1                 1                     3       1 2 1                 1       1     1   2     1 2           1   1 85
86 14       1       2             1           1                 1   1 1 1 1       1             1   1             1         86
87 15       2   1             1 1       1               1 1   1       1     1                 1           1 1           1   87
88 27   1 1 2       1 1       1         1 2       1 1 1         2   1 1 1     1       1           1       1     1 1     1 2 88
89 20   1     1   1 1 1               1 1       1 1   2       1           1 1   1           2   1         2                 89
90 15 1   1         1                         1         1                     1 1 2   1     1   1 1                 1   1   90
91 20 1     1       1 2 1 1           1                 1         1 1                 1     1 2     2 1       1   1         91
92 21   1             1   1                     1   2     3     2   1         1   1         1 1 1   2         1   1         92
93 19 1     1   1   1 1             1   1       1 2               1       1                         1     1 1 1 1     1   1 93
94 19 1   1         1       1     1             1   2   1             1 1                   1 2 1           1 1 1         1 94
95 22                   1       1 1 2     2         2       2       1       2       1 1   1     1     1   1 1           1   95
96 21 1             1   1   1 1                       1     1   1   1 1             2     2       1   1 2       1   1     1 96
97 19 1       1                   1       1     1 1 2     1 2       1         1                         1       2   2   1   97
98 20         1 1     1   1   1         1       1 1   2       1   1 1   1 1 2                     1   1         1           98
99 13       1 1   1   1                           1 1         1       1   1 1 1                   1 1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
Ngày
/
Tháng