BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10   1   1                 1                                                   1   1         2     1               2     00
01 12               1                           1     1       2         1   2 1             1                     1   1     01
02 6                                       1                                     1 1               1       1     1         02
03 14 1               1             1 1 1 1         1         2     1 1                                 1     1           1 03
04 10                           1           1               1           2 1                         1   1             1   1 04
05 11           1       1       1                 1             1     1     1                   1       1     1         1   05
06 8                     1           1     1           1               1               1                     1           1 06
07 10                       1   1                       1   1         1                     1             1 1         1 1   07
08 12     1                           1     1       1       2       1 1                 1                       1 2         08
09 10 1 1             1                             1 1                     1   1     1         1         1                 09
10 15         2     1   1 1               1   1         1       1         2                   1 2   1                       10
11 8   1         1 1                                         1       1                         1 1             1           11
12 5       1         1   1                                     1                                         1                 12
13 10   1   1 1         1   1   1                                                       1     1       1 1                   13
14 10                                     1           1   1   1 1   2             1                 1 1                     14
15 11           1     1           2       1                                   1         1                       2       2   15
16 11         1 1   1     1                             1                   1   1                       1     1     1     1 16
17 8           1     1                         1                   1                         1         1 1       1         17
18 13       1   1   1                 1             1 1 1 1                 1 1             1 1                     1       18
19 5 1           1               1 1   1                                                                                   19
20 15   1 1 2               1 2         2                   2         1       1   1                                 1       20
21 16 1                 1           2             1       1           1 1   1 1 1   1 2                       1       1     21
22 11       1               1   1 1     1                                     1       1     1             1         1     1 22
23 9   1         1 1                     1     1                 1         1   1                     1                     23
24 12                   1                 1 1                 2 1   1         1           2             1           1       24
25 11                   1 1         1         1 1       3                                 1 1                           1   25
26 12             1   3         1       1   1       1                                             1         1 1   1         26
27 7             1                                 1                   1       1   1                   1                 1 27
28 9       1                       1   1             1                 1       2                 1                     1   28
29 12 1           1 1           1                         1 2   1             1         1 1 1                               29
30 7                           1                               1         1                   1         1         1   1     30
31 8                                                 1   1           1       1 1                 1   1                 1   31
32 10             1   1                           2     2                           1     1     1             1             32
33 9         1                   1           1     1 1                           1     1           1   1                   33
34 11 1               1               1     1 1 1                     2             2                                   1   34
35 10         1   1                 1                             1       1 1   1             1                 1         1 35
36 8                       1                       1     1     1         1         1                 1               1     36
37 12 2               1               1                 1         2       1         1     1                       1   1     37
38 9     1         1   1                                 1   1                         1       1         1       1         38
39 15     1 1 1               1         2   1 1       1                       1             1     1       2       1         39
40 9 1 1   1             1 1                                 1     1             1             1                           40
41 12         1 1             1       1     1 1                   1                 1   1     1             1     1         41
42 5             1             1   1               1                           1                                           42
43 14       1 2   1           1                             2         1                                   3 1         1   1 43
44 19   1 1 1         1     1     1     1 1       1 1   1                 2     1         1       2 1       1               44
45 13 1                 1                       1             1   1       1               1   3     1               1 1     45
46 10             1       1       1     1                       1   1             2     2                                   46
47 11           1     1       2 1           1                         1         1 1 1                                 1     47
48 13   1           1   1           1             1           1                     1 1 1                   1   1 1     1   48
49 9     1         1   1       1     1         1               1                                               1       1   49
50 13   2       1           1 1                 2     1   1     1 1             1                             1             50
51 11                                           1                 2   1       2   1                       1 1       1     1 51
52 9                 1                                                               1     1 2 1     1     1         1     52
53 9                       1 1       2                         1                     2   1             1                   53
54 6                         1               1     1                   1                               1 1                 54
55 10                   1   1     1         1 1                         1         1       1         1         1             55
56 18 1         1     1           1 1     2       1   1 1   1           1 1                     1         2 1       1       56
57 14 1 1 1       1 1   1                         1                       1   1 1 1   1                           1 1       57
58 9                               2               1   1     1             1     1 1       1                               58
59 12                         1 1                 1 1               1 1       1             2     1             1       1   59
60 11 1   1                             1       1           1               1         1   1         1 1                 1   60
61 8     1 1                 2   1                     1         1                                           1             61
62 11   1             1           1           1             1       1                       1         1           1       2 62
63 14     1           1   1       1 2                   1   1         1             1 1   1   1   1                         63
64 10         1                                                       1           1 1         1                 1     1   3 64
65 10               1     3           1         1                       1               1 1 1                               65
66 10                       1 1   1   1       1       1                       1     1                         1 1           66
67 7   1         1         1   1   1                                                           1             1             67
68 10         1     1   2                     1   1   1             1         1             1                               68
69 13                     1                 1     1       1     1   1   1         1   1   1             1       1   1       69
70 7                                                     1 1                                     2 1 1         1           70
71 13                   1   2                   1         1   1       1   1 1     1                   1 1                 1 71
72 6           1                 1                       1     1           1             1                                 72
73 10         2                 1                         1       1       1       1                         1     1       1 73
74 12       1 1           1         1           1                 2                     1       1     1             1     1 74
75 14       1             1             1       1   1     1                 1       1 1           1 1 1           1       1 75
76 19 1     1                 1         2   1 1               1   1 1   1 1   1       1             1   1 1 1 1             76
77 14       1   1               1   1   1 1 1 1   1   1           1                 1             1             1           77
78 13 1   1                 1     1         1         1 1                       1     1   2               1             1   78
79 8         1           2                                         1       1                 1       1     1               79
80 8 2                       1           1                           1         1         1   1                             80
81 11                             1       2       1           1   1                             1   1   1     1         1   81
82 7           1       1                     1       1                     2                                 1             82
83 10 1   1                           2   1   1     1           1                       1           1                       83
84 10         1                           2           1   1             1 1 1                         1         1           84
85 12   2 1     1           1 1               1                         1                       1   1         1   1         85
86 11           2   1   1                 1     1   1                           1                   1       1       1       86
87 10   1                             1                                   1             1         2   1         1   1 1     87
88 15     1       1 1             1   1           1 1           1                 1             1   2             1 1   1   88
89 9               1                         1 1           1       1   1                       1           1         1     89
90 8             1                                           1               1         1   1     1         1           1   90
91 9         1 2                           1         1     1                                     1             1     1     91
92 14     3             1 1 1                     1                 1                 1               1   1 1 1         1   92
93 11           1   1           1               1               2                   1                         1 1   2       93
94 9             1                 1 1       1           1   1     1                       1                         1     94
95 7                       1           1   1             1                             1   1         1                     95
96 12             2   1         2         1       2   1             1                                       1           1   96
97 13       1                               1       1   1 1       2     1               1         1     1       1   1       97
98 10   1                             1                     1           1 1     1     1     1           1           1       98
99 8     1         1     1       1     1         1                                           2                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng