BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng
00 17   1             1           1     1           1       2   1 1             1 2           1               2     1 1     00
01 12                   1     1         1                           1   1 1     1     1           1             1   1   1   01
02 11             1                           1     1                                     1   1     1           1   1 2   1 02
03 13 2   1       1           1                 1 2               1           1             1     1                     1   03
04 8   1   1               1                   1                             1           2         1                       04
05 5                                                             1     1       1           1                   1           05
06 13                     1 1     1         1     1 1                     1 1 1         1                           1 1   1 06
07 12     1     1                   1       1     1                   1             1           1   1   1           1     1 07
08 16               2       1     1         1 1 1 1     1                       1               1   2     1 1 1             08
09 10   1                                                       1 1                         1 1         2   1           2   09
10 14 1           1             1           1       1         1 2     1             1 1       1                           2 10
11 15     1                     1     1         1 1       1       2 1                   1 1         2 1       1             11
12 9                   1 1     1         1 1           1   1 1                                                           1 12
13 9       1           1       1         1                               1       2               1     1                   13
14 10             1         1         1                 1   1 1         1                       1                       1 1 14
15 8       1                   1   1           1                       1     1         1                         1         15
16 10                   1     1         1                         2       1   1   1   1           1                         16
17 19 1               1                             1               1 1   1   1 1 1 1     1   1   1 1 1     3   1           17
18 13         1         2     1       1     1             1 1         1           1     1       1                         1 18
19 9   1     1 1     1                                                           1                 1             2 1       19
20 14 1   1         1 1           1 1     1   1     1   1 1                     1           1             1                 20
21 13   1       1   1               2         1   1           1         1   2         1                                 1   21
22 8             1                                   1             1 1     1                       1             1   1     22
23 12       1                 1     1       1             1             1                   1   1   2     1               1 23
24 16       1     2       1     1     1                       1           3 1                     1       1 1         1   1 24
25 12       1                 1   1 1                             1               1               1         1   3   1       25
26 2                   1                                                               1                                   26
27 11                     1   1                   1   1   2             1   2                   1       1                   27
28 21   1         1 1 1 1           1 1     1               1       1 1       1     1 1         1     1   2     1   1   1   28
29 12                       1         1   1 1           1 1               1 1             1 1                 2             29
30 11       1             1         1                   1     1           1                       1         1   1 1 1       30
31 9                       1     2   1                         1 1             1             1                       1     31
32 10                         1 1         2             1     2           1                             1                 1 32
33 8     1   1     1         1     1       1 1                 1                                                           33
34 9 1           1   1                             1                 1 1             1             1                   1   34
35 15 1 1 1             1       1             1   1     1             1           1         1   1                 1   1 1   35
36 11                 1 1       1             1 1 1       1                           1 1             1           1         36
37 10                     1             1                       1 1         1           1       1 1       1         1       37
38 12         1                 1               1     1         1                     1   2           1     1     1     1   38
39 16 2           1 1 1 1       1     1 1     1       1           1               1 1                 1 1                   39
40 6                         1           1             1                               1                         2         40
41 16                     1             1                           1         1   1   1 2   1         2     1     1   1 1 1 41
42 9 1   1                     1         1           1 1         1                               1   1                     42
43 10       1 1       1             1 1   1                   1             1                       1                   1   43
44 7               1 1         1                                       1       1                               1         1 44
45 8         1                                       1     2                       1                         2           1 45
46 7 1     1                               1                               1   1             1               1             46
47 10     1                 1 1     1                       1       1     1                 1       1     1                 47
48 11   1             1           1       1 1   1     1               1                           1     1     1             48
49 12 1         1                             1 1   2   1       1           1                   1             1 1           49
50 5                 1                   1                                               1 1                 1             50
51 12         1     1   1 1 1                   1     2             1 1                 1                                 1 51
52 10           1   1                 1           1 1                     1 1                                   1     1   1 52
53 11     2                           1       2     1   1   1   1                   1                                   1   53
54 8       1     1                                     1 1       1 1                           1         1                 54
55 10   1   1                                       1                   1                     1   1   2     1     1         55
56 14       1       1                     2   2       1               1 1                   1 2   1           1             56
57 10         1 1   1       1     1 1     1                   1             1                   1                           57
58 6     1             1 1     1                                     1                                             1       58
59 8             1         1           1               1                       1 1                 1   1                   59
60 7   1                     1             1   1   2                                                             1         60
61 12   1       1   1                   1   1 1 1                                 1       1       1     2                   61
62 12                 1 1           1     1       1   1       1     1         1       1                     1 1             62
63 8 1         1                 1                           1         1 1           1                     1               63
64 8     1             1               1     1           1   1       1                       1                             64
65 5           1                                                         1             1 1               1                 65
66 5       1 1                                       1                                               1   1                 66
67 13   1       1                     1               1         3   1   1           1 1   1                     1           67
68 8   1                       1                 1           1                         1     1         1   1               68
69 10           2                     1 1                     1         1                             1 1 1         1       69
70 15       1       1   1 1       1       1                 1 1           1   2                     1 1           1 1       70
71 12   1                                     1     2   1                               1   1 1   1       1     1     1     71
72 12 1 1     2         1 1           1   1             1             1                 1                           1       72
73 10         1 1                 1   1     1             1     1     1         1               1                           73
74 7             1   1                                                         2               2             1             74
75 7                                   1       1         1 1                 1             1     1                         75
76 16 1   1   1     1         2             1         1 1             1       1     1   1 1       1                   1     76
77 12   1                       2 1     1                 1                     1                       1 1       1 1   1   77
78 9             1                               1 1           1 1     1   1       2                                       78
79 10 1         1       1       1               1                 1 1                       1         1               1     79
80 9                 1   1   1               1     1 1                   1               1   1                             80
81 8       1             1                       1         1 1                   1           1                 1           81
82 16       1 1                         1       1       1 1 1               1 2     1 2   1           1         1           82
83 13   1 1   1             1 1     1     1                                 1   1 1   1                   1               1 83
84 10         1 1                       1                 1         2         1             1                         2     84
85 12                       3     1   1                                       1   1                     1 1 1         1 1   85
86 11   1 1                             1     1           1                         3         1         1               1   86
87 10     1           1   1       1                         1       1                 1   1                       1 1       87
88 8           1 1   1                     1               1           1                     1         1                   88
89 7         1     1               1                             1                       1     1                     1     89
90 8     1                 1 1                                     1       1         1                               1 1   90
91 16         1 1   1     1   1         2                   1           1       1   1     1                 1   1 2         91
92 8                     2                       1                   1             1       1     1                 1       92
93 14 1                     2       1   1         1             1   2           1   1           1         1               1 93
94 17           1 1               1             1 1   2     1   1     1       1             1             1 1 2     1       94
95 9     1 1             1           1                         1       1             1               1 1                   95
96 11                 1           1             1         2   1           1                   1       1       1         1   96
97 9       1               1     1         1   1                 1               1                 1       1               97
98 6 1                             1                                                   1   1   1               1           98
99 7             2 1                 1               1                         1       1                                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng